Referanser_Lie

 

Sluttnotar til Amunds Lies artikkel i Stat & Styring nummer 4- 2015: Kvifor er det nyttig å sjå til andre land?

 

1Collier, David (1993, s. 105) “The Comparative Method” I Ada W. Finifter (red.) Political Scince. The state of the Discipline II. Washingon, DC: The American Political Science Association.

Dogan, Mattei & Dominique Pelassy (1990, s. 3, 15) How to Compare Nations. Strategies in Comparative Politics. 2. utg. New Jersey: Chatham House Publishers, INC.

2Dogan, Mattei & Dominique Pelassy (1990, s. 3, 15).

3Elvbakken, Kari Tove, Per Lægreid & Lise Hellebø Rykkja (2008) ”Regulation for Safe Food: A Comparison of Five European Countries” Scandinavian Political Studies, 31 (2):125–148.

Pollitt, Christopher & Geert Bouckaert (2003) “Evaluating public management reforms: An international perspective”, I H. Wollmann (red.) Evaluation in Public-Sector Reform. Concepts and Practice in International Perspective. Cheltenham: Edward Elgar.

Pollitt, Christopher & Geert Bouckaert (2004) Public Management Reform. A Comparative Analysis. 2. utg. Oxford: Oxford University Press.

Beuselinck, Eva (2008) “Shifting public sector coordination and the underlying drivers of change: a neo-institutional perspective”. PhD-avhandling. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

4Christensen, Tom, Morten Egeberg, Per Lægreid, Paul G. Roness & Kjell Arne Røvik (2015) Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget.

5Egeberg, Morten (2003) ”How bureaucratic structure matters: an organizational perspective.

I B. G. Peters & J. Pierre (red.) Handbook of Public Administration. London: Sage.

March, James G. (1994) A Primer On Decision Making. How Decisions Happen. New York:The Free Press.

Simon, Herbert A. (1965) Administrative Behaviour. A Study of Decision-Making Processes in

Administrative Organization. 2. utg. New York: The Free press.

6Hantrais, Linda (1999, s. 105) “Contextualization in Cross-National Comparative Research” International Journal of Social Research Methodology, 2 (2): 93–108.

7Levi-Faur, David (2004) “Comparative research design in the study of regulation: How to

increase the number of cases without compromising the strengths of case-oriented analysis” I J. Jordana & D. Levi-Faur (red.) The Politics of Regulation. Cheltenham, UK: Elgar, and the Centre on Regulation and Competition, University of Manchester.

Levi-Faur, David (2006) “Varieties of Regulatory Capitalism: Getting the Most Out of the Comparative Method” Governance: An international Journal of Policy, Administration, and Institutions, 19 (3): 367–382.

8Vogel, Stephen K. (1996) Freer Markets, More Rules: Regulatory Reform in Advanced Industrial Countries. Ithaca og London: Cornell University Press.

9Kjelstadli, Knut (1988, s. 435) “Nytten av å sammenlikne” Tidsskrift for samfunnsforsking, 29:435–448.

10Ansell, Christopher & David Vogel (2006, s. 10-11). ”The Contested Governance of

European Food Safety Regulation” I C. Ansell & D. Vogel (red.) What’s the Beef? The

Contested Governance of European Food Safety. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

11Levi-Faur, David (2006).

[1]2Levi-Faur, David (2006, s. 394).

13Kjelstadli, Knut (1988, s 436).

14Anckar, Carsten (2008) ”On the Applicability of the Most Similar Systems Design and the

Most Different Systems Design in Comparative Research” International Journal of Social Research Methodology, 11 (5): 389–401.

Frendreis, John P. (1983) “Explanation of Variation and Detection of Covariation: The Purpose and Logic of Comparative Analysis” Comparative Political Studies, 16 (2): 255–272.

George, Alexander L. & Andrew Bennett (2005) Case Studies and Theory Development in

Social Sciences. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Gerring, John (2007) Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge: Cambridge University Press.

Lijphart, Arend (1971) “Comparative Politics and the Comparative Method” The American Political Science Review, 65 (3): 682–93.

Peters, B. Guy (1998) Comparative Politics. Theory and Methods. Basingstoke:

Macmillan Press LTD.

Przeworski, Adam & Henry Teune (1970, s. 32-39). The Logic of Comparative Social Inquiry. New York: Wiley- Interscience.

15Kjelstadli, Knut (1988, s. 438).

16Anckar, Carsten (2008).

Frendreis, John P. (1983).

Gerring, John (2007).

Lijphart, Arend (1971).

Przeworski, Adam & Henry Teune (1970, s. 32-39).

17Kjelstadli, Knut (1988, s. 438).

18Frendreis, John P. (1983).

Christensen, Tom & Per Lægreid (2001, s. 36–39) “A Transformative Perspective on

Administrative Reforms” I T. Christensen & P. Lægreid (red.) New Public Management. The

Transformation of Ideas and Practice. Aldershot: Ashgate.

19Frendreis, John P. (1983, s. 267).

20Frendreis, John P. (1983, s. 267-269).

21Takk til statsvitar Øivind Bratberg for dette poenget.

22Olsen, Silvia (2007) “Fragmentation and Coordination in the Scandinavian Railway Sector”

International Review of Administrative Sciences, 73 (3): 349–364.

23Olsen, Silvia (2007, s. 351).

24DIFI-rapport (2011:10). Transportinfrastruktur i Sverige, Finland og Danmark – Forvaltning og organisering.En kartlegging. Oslo: DIFI.

25Stortinget (2010) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold om å utrede etablering av en transportetat, etter modell fra Sverige og Finland, med ansvar for vei, kollektivtransport, luftfart og sjøtransport, for å sikre helhetlig planlegging, vedlikehold og utbygging i transportsektoren. Dokument 8:175 S. Oslo: Stortinget.

26Meld. St. 27 (2014-2015). På rett spor. Reform av jernbanesektoren. Oslo:Samferdselsdepartementet.

27For reformer og politisk styring, se: Falch, Terje (2004) Fra inngrep til innkjøp: en studie av politikkens vilkår og innflytelse på NSBs tjenesteproduksjon. Masteroppgave.Universitetet i Oslo.

28Jernbanemagasinet (2015). Intervju med Solvik-Olsen av Tore Holtet. nr 4. Oslo: Jernbaneverket.

29Alm Andreassen, Tone & Jacob Aars (2015). Den store reformen. Da NAV ble til. Oslo: Universitetsforlaget.

30St. Prp. Nr. 46 (2004-2005). Ny arbeids-og velferdsforvaltning. Oslo: Arbeids-og sosialdepartementet. Se også NOU (2004) En ny arbeids- og velferdsforvaltning. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.

31St. Prp. Nr. 46 (2004-2005, s. 43).

32Kommuneproposisjonen (2015). Prop. 95S. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

33DIFI-rapport (2011:55).

34Takk til Arild Aspøy for dette poenget.

35Sjå til dømes Pollitt, Christopher & Geert Bouckaert (2004).

36Pollitt, Christopher & Geert Bouckaert (2004).

Lie, Amund (2010, s. 34) “Coordination Processes and Outcomes in Norway and New Zealand: The Challenge og Inter-organizational Coordination of Food Safety Issues”. PhD-avhandling. Oslo: Universitetet i Oslo.

37Andersen, Svein S. (1997, s. 95) Case-studier og generalisering. Forskningsstrategi og design. Bergen: Fagbokforlaget.

Lie, Amund (2010, s. 34).

Lijphart, Arend (1971).

38Nash, Robert, Hudson, Alan & Cecilia Luttrell (2006) ”Mapping Political Context. A Toolkit for Civil Society Organisations”. London: Research and Policy in Development Programme.

39Andersen, Svein S. (1997, s. 99-100).

40Kjelstadli, Knut (1988, s. 438).

41DIFI-rapport (2011:10, s. 4).

Sjå også Lie, Amund (2006) ”Reformer og læring i offentleg sektor: Kva kan Noreg lære av New Zealand”. Stat & Styring. Universitetsforlaget, 1: 27–34.

42Kjelstadli, Knut (1988, s. 437-38).

43Røvik, Kjell Arne (2007) Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget.

44Lie, Amund (2010, s. 35).

45Sartori, Giovanni (1970) “Concept Misformation in Comparative Politics” The American Political Science Review, 64 (4): 1033–1053.

46Hantrais, Linda (1999).

47Andersen, Svein S. (1997, s. 16).

48Ragin, Charles C. (2000, kap. 4) Fuzzy-Set Social Science. Chicago, IL: University of Chicago Press

Anckar, Carsten (2008).

49Pollitt, Christopher & Geert Bouckaert (2003, s. 13).

50Sartori, Giovanni (1991, s. 245-247) “Comparing and Miscomparing” Journal of Theoretical Politics, 3 (3): 243–257.

51Kjelstadli, Knut (1988, s. 440).

52Kjelstadli, Knut (1988, s. 440).

53Takk til statsvitar Øivind Bratberg for dette poenget.

54Takk til statsvitar Øivind Bratberg for dette poenget.

 

Tusen takk til Øivind Bratberg, Inga M. Ydersbond og Arild Aspøy for nyttige kommentarar.

 

Scroll to Top