Politikk

Motstand mot regelråd

Regelråd er et av regjeringens satsningsområder for å reformere måten forsvaltningen arbeider. Regelrådet ble lovet etablert allerede i regjeringserklæringen, og Nærings- og fiskeridepartement (NFD) la tidligere i år fram et forslag om opprettelsen av rådet som skal vurdere byrdene for næringslivet som følge av offentlige reguleringer. Rådet er foreslått opprettet som et uavhengig organ utenfor …

Motstand mot regelråd Les mer »

Koordinering møtte veggen

Dette kommer fram i en evaluering foretatt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). I rapporten Tre prosjekter for styrket koordinering av forskningspolitikken beskrives forsøkene på å koordinere finansieringen av norsk forskning. Den manglende koordineringen av departementenes bevilgninger til Forskningsrådet har vært kritisert en rekke ganger. Evalueringsrapporten viser blant annet til en helt fersk undersøkelse …

Koordinering møtte veggen Les mer »

Åpner for to nye direktorat

I utredningen fra konsulentfirmaene som ble levert i januar, konkluderes det med at Difi i for liten grad fungerer som en strategisk pådriver for utvikling av offentlig forvaltning, men at direktoratet har klart å gjennomføre konkrete oppgaver tildelt av departementet på en god måte. Utrederne mente speiselt at Difi ikke hadde klart å ivareta rollen …

Åpner for to nye direktorat Les mer »

Foretrekker Lean i tidstyvjakten

Produktivitetskommisjonen ledet av professor Jørn Rattsø har lagt fram sin første rapport, som i hovedsak tar opp produktiviteten i norsk økonomi. Den tar i enkelte viktige kapitler også opp effektiviteten og produktiviteten i offentlig sektor spesielt. På mange måter virker kommisjonens beskrivelse og konklusjoner som en oppsummering av de siste årenes debatt om offentlig sektor …

Foretrekker Lean i tidstyvjakten Les mer »

Mangler “trøkk”

Rapporten fra konsulentselskapene Agenda Kaupang og A2 bruker ordet «trøkk» for å beskrive at direktoratet ikke makter å utøve rollen som strategisk rådgiver for utvikling av offentlig forvaltning. Derimot er direktoratet flinke til å gjennomføre konkrete oppgaver som det blir tildelt av departementene. Den mangelfulle utøvelsen av rollen som strategisk rådgiver har blant annet sin …

Mangler “trøkk” Les mer »

Stadig flere oppgaver til kommunene

Åpent møte på Litteraturhuset, Tirsdag 2. desember kl.17.30-19.00 Ekspertutvalget for kommunereformen legger fram sin sluttrapport dagen før møtet. Denne rapporten skal vurdere følgene av at nye oppgaver eventuelt blir overført til kommunene i forbindelse med kommunereformen. Signy Vabo professor på Høgskolen i Oslo og Akershus vil presentere innholdet i sluttrapporten fra ekspertutvalget hun har vært …

Stadig flere oppgaver til kommunene Les mer »

Artikkelkonkurranse

Forfatterne velger selv tema innenfor feltet offentlig politikk og forvaltning, og artikkelen kan være basert på egne arbeider eller formidle annen forskning og praksisbasert kunnskap innenfor temaet. Artikkelen kan bruke ulike metoder og stilgrep fra både forskningsformidling, reportasje og essay. Vi vil legge vekt på at artikkelen er relevant i forhold til problemstillinger i norsk …

Artikkelkonkurranse Les mer »

Forvaltningens kamp mot offentlighet

I Stortingets historie 1964-2014 som kom ut på Fagbokforlaget nå nylig, omtales også historien om nasjonalforsamlingens forhold til forvaltningen. Det er professor Tore Grønlie (bildet) som har skrevet kapitlene om kampen som ble ført mot innføringen av offentlighetsprinsippet i forvaltningen. Dette er noe Grønlie har tatt opp flere ganger tidligere, blant annet i sine bindsterke …

Forvaltningens kamp mot offentlighet Les mer »

Regjeringens viktigste rådgiver

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å innføre en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Dette er to store ord på en reform som går ut på å gjennomføre automatiske kutt i driftsbudsjettene til offentlige virksomheter. Denne reformen er innført i en rekke land, og er noe som OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) tidligere har foreslått at Norge …

Regjeringens viktigste rådgiver Les mer »

Scroll to Top