Lite å tena på konkurranse

Fører konkurranse automatisk til innsparingar? Ei ny undersøking viser at det er lite å spara på å konkurranseutsetja velferdstenester, og Statens vegvesen har ikkje spara pengar på å skilja ut produksjonen.

Artikkelkonkurranse

Stat & Styring inviterer til artikkelkonkurranse om aktuelle problemstillinger innenfor offentlig forvaltning og politikk. Konkurransen retter seg mot studenter, stipendiater og vitenskapelig ansatte på utdannings- og forskningsinstitusjoner, samt fagfolk i forvaltningen og i konsulentvirksomheter.

Reformer har økt styringsevnen

Danmark er den ivrigste reformatoren av stat og kommune i Skandinavia. De store reformene de siste årene har bidratt til å styrke styringskapasiteten i dansk offentlig sektor, ifølge en ny bok.

Forskere uenige om kommunereform

Stat & Styring har spurt fire forskere om å vurdere rapporten fra regjeringens ekspertutvalg om kommunereform. Det er delte meninger om utvalgets arbeid, og noen mener at utvalget har levert det som ble forventet fra oppdragsgiveren. Andre mener at utvalget har truffet godt i beskrivelse og vurdering.

Master i offentlig innovasjon

I offentlig sektor blir standardløsningene ofte regnet som løsninger med god kvalitet. Innovasjon innebærer å gjøre standardløsningene bedre, og gjennomføringsevne blir en forventet del av innovasjonsprosessen.

Fortellinger om byråkratiets framtid

Forskere som studerer offentlig forvaltning må bli flinkere til å beskrive scenarier og fortelle historier om hvordan byråkratiet kan utvikle seg. Det er konklusjonene i en ny rapport fra det største forskningsprogrammet innen offentlig sektor i Europa, COCOPS.

Etterlyser vilje til relevans

- Forvaltningsforskningen må i større grad være relevant i forhold til offentlig sektors utfordringer. I den forbindelse kan det være en tanke å etablere et kunnskapssenter for offentlig forvaltning.

For mange standardløsninger

En grunnleggende forutsetning i mye av dagens arbeid med IKT løsninger, er at behandling av kunnskap kan standardiseres og gjenbrukes. Noen bestrider at dette premisset er riktig, fordi kunnskapsarbeidere har ulike behov for samhandling, og arbeider i miljøer hvor høyst spesialiserte verktøy skal spille sammen.